Sitzung
ORMaub/53/13
Mandant
Stadt Backnang
Gremium
Ortschaftsrat Maubach
Raum
Versammlungsraum beim Rathaus Maubach
Datum
22.07.2013
Zeit
20:00-22:00 Uhr