Sitzung
ORMaub/54/13
Mandant
Stadt Backnang
Gremium
Ortschaftsrat Maubach
Raum
Versammlungsraum beim Rathaus Maubach
Datum
23.09.2013
Zeit
20:00-22:00 Uhr