Sitzung
ORMaub/63/15
Mandant
Stadt Backnang
Gremium
Ortschaftsrat Maubach
Raum
Versammlungsraum des Rathauses Maubach
Datum
28.09.2015
Zeit
20:00-23:20 Uhr